کارگاه پرداخت و پولیش سایان مهر

@sayan_mehr
2,782 1 ~اعضا: 90
توضیحات: Technical workshops Sayan Mehr 0901-1302743
Instagram: sayan_mehr

کانال های مرتبط

بیشتر
کسب و کار اینترنتی

کسب و کار اینترنتی

i اطلاعات کامل کانال
ابزار سایش برش و تراش

ابزار سایش برش و تراش

i اطلاعات کامل کانال
کسب و کار اینترنتی

کسب و کار اینترنتی

i اطلاعات کامل کانال
کار و اشتغال

کار و اشتغال

i اطلاعات کامل کانال
فلز یاب و معدن یاب

فلز یاب و معدن یاب

i اطلاعات کامل کانال
مادر و کودک

مادر و کودک

i اطلاعات کامل کانال