کانال اطلاع رسانی دانشگاه زابل

@pruoz
3,731 1 ~اعضا: 1,120
توضیحات: آدرس کانال تلگرامی روابط عمومی دانشگاه زابل
http://tlgrm.me/pruoz
شماره تلفن شبکه های اجتماعی دانشگاه زابل
09031296328
دفتر روابط عمومی دانشگاه زابل
مستقیم
054-3 123 2080-1
داخلی
2080-1
ارتباط با ادمین
@miladyazdanpanah
@pr_uoz

کانال های مرتبط

بیشتر
9,990 سامانه اطلاع رسانی سرویس همراه اول

9,990 سامانه اطلاع رسانی سرو..

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی همایش های کرج

اطلاع رسانی همایش های کرج

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی گناباد

اطلاع رسانی گناباد

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی معماری

اطلاع رسانی معماری

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی مجله ساخت

اطلاع رسانی مجله ساخت

i اطلاعات کامل کانال