کانال اطلاع رسانی دانشگاه زابل

@pruoz
6,610 1 ~اعضا: 1,590
توضیحات: شماره تلفن شبکه های اجتماعی دانشگاه زابل
09031296328
دفتر روابط عمومی دانشگاه زابل
مستقیم
054-3 123 2080-1
داخلی
2080-1

کانال های مرتبط

بیشتر
اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

i اطلاعات کامل کانال
9,990 سامانه اطلاع رسانی سرویس همراه اول

9,990 سامانه اطلاع رسانی سرو..

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی همایش های کرج

اطلاع رسانی همایش های کرج

i اطلاعات کامل کانال
کانال رسمی دانشگاه قم

کانال رسمی دانشگاه قم

i اطلاعات کامل کانال
اطلاع رسانی گناباد

اطلاع رسانی گناباد

i اطلاعات کامل کانال