توضیحات: براے بودڹ ڪَاهي لازم است
ڪہ نباشـــي شاید نبودنت,
بودنت را بہ خاطـــــر آورد.
اما دورنباش دورے همیشہ
دلتنڪَي نمي آورد. فــراموشي
هماڹ نزدیڪــــــي هاست !
️ @Mano_too ️

کانال های مرتبط

بیشتر
سکوت عشق

سکوت عشق

i اطلاعات کامل کانال
عشق همسران

عشق همسران

i اطلاعات کامل کانال
فقط عشق

فقط عشق

i اطلاعات کامل کانال
عشق یعنی تو

عشق یعنی تو

i اطلاعات کامل کانال
عشق و دلتنگی

عشق و دلتنگی

i اطلاعات کامل کانال
عشق واقعی

عشق واقعی

i اطلاعات کامل کانال
عشق و تنفر

عشق و تنفر

i اطلاعات کامل کانال
کلبه عشق

کلبه عشق

i اطلاعات کامل کانال