عاشقانه ها

@lovestory
53,882 93 ~اعضا: 1,570
توضیحات: @moochen ارتباط با ادمین
* من تنها یک لحظه عاشقت شدم ،
لحظه ای که از هفته ها گذشت و تمام نشد ،
همان افسانه بانوی سرخ پوش میدان شاهنامه *
* ناب ترین اشعار عاشقانه *

کانال های مرتبط

بیشتر
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال
عاشقانه ها

عاشقانه ها

i اطلاعات کامل کانال