فرانسه رو قورت بده

@francophone2
10,288 5 ~اعضا: 1,030
توضیحات: Parlons Français
هزینه ی تبلیغات: @FrancoAd
تدریس وترجمه انگلیسی وفرانسه: @sagittaire

کانال های مرتبط

بیشتر
انگلیسی رو قورت بده

انگلیسی رو قورت بده

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی رو قورت بده

انگلیسی رو قورت بده

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی را قورت بده

انگلیسی را قورت بده

i اطلاعات کامل کانال
مدرسان انگلیسی و فرانسه

مدرسان انگلیسی و فرانسه

i اطلاعات کامل کانال
فرانسه گرام

فرانسه گرام

i اطلاعات کامل کانال
ایران فرانسه

ایران فرانسه

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی را غورت بده

انگلیسی را غورت بده

i اطلاعات کامل کانال