توضیحات: ■نِمیخـــــوام بَرگَـــــردی√❥
□⇦تــــویی کِہ مَســ..ـت ڪَردی√❥
■⇦اومَــــدے بِهِــم میگی√❥
□⇦تـــــو با مَـ.ـڹ بَـــد ڪَردی√❥
■⇦مَگہ یـــــادِت نیســــت√❥ ‌
□⇦چطورے اِلتِـماس میڪَردَم√❥ ‌
■⇦اَما وَسَـــــط حَـــــرف√❥ ‌
□‌⇦گوشیتو رومـ قَطــع ڪَردی

کانال های مرتبط

بیشتر
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال
فاز سنگین

فاز سنگین

i اطلاعات کامل کانال