اقتصاد به زبان ساده

@eghtesaderooz
2,256 5 ~اعضا: 122,800
توضیحات: ***به بزرگترین کانال اقتصادی تلگرام خوش آمدید***
تماس با ما:
@infokia مدير کانال
@Eghtesadadv مدیر تبلیغات

yon.ir/OqsFh كد شامد

کانال های مرتبط

بیشتر
احکام به زبان خیلی ساده

احکام به زبان خیلی ساده

i اطلاعات کامل کانال
حقوق به زبان ساده

حقوق به زبان ساده

i اطلاعات کامل کانال
عکس و متن به زبان مختلف

عکس و متن به زبان مختلف

i اطلاعات کامل کانال
حقایق به زبان انگلیسی

حقایق به زبان انگلیسی

i اطلاعات کامل کانال