انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان

@anjomaneslamisug
6,414 2 ~اعضا: 400
توضیحات: ◀انتقادات،پیشنهادات ویادداشت های خود را می توانید به آیدی روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ارسال بفرمایید. ▶⏪ pr_anjomaneslamisug@ ⏩
محتوای " یادداشت های دانشجویی " لزوماً موضع رسمی انجمن اسلامی دانشجویان نمی باشد.

کانال های مرتبط

بیشتر