انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان

@anjomaneslamisug
5,179 2 ~اعضا: 570
توضیحات: ارتباط با ما برای مطرح کردن نظرات، انتقادات ، پیشنهادها و سؤالات پیرامون انجمن اسلامی
@ravabetomumi_anjoman_eslami
محتوای " یادداشت های دانشجویی " لزوماً موضع رسمی انجمن اسلامی دانشجویان نمی باشد.

کانال های مرتبط

بیشتر