انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان

@anjomaneslamisug
6,642 2 ~اعضا: 350
توضیحات: ◀انتقادات،پیشنهادات ویادداشت های خود را می توانید به آیدی روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان ارسال بفرمایید. pr_aanjomaneslamisu@

محتوای " یادداشت های دانشجویی " لزوماً موضع رسمی انجمن اسلامی دانشجویان نمی باشد.

کانال های مرتبط

بیشتر