انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان

@anjomaneslamisug
3,547 2 ~اعضا: 510
توضیحات: ارتباط با ما برای مطرح کردن نظرات، انتقادات ، پیشنهادات و سوالات پیرامون انجمن اسلامی
@ravabetomumi_anjoman_eslami
محتوای " یادداشت های دانشجویی " لزوما موضع رسمی انجمن اسلامی نمی باشد

کانال های مرتبط

بیشتر