انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان

@anjomaneslamisug
3,026 1 ~اعضا: 390
توضیحات: ارتباط با ما برای مطرح کردن نظرات، انتقادات ، پیشنهادات و سوالات پیرامون انجمن اسلامی
@ravabetomumi_anjoman_eslami

کانال های مرتبط

بیشتر