انگلیسی را غورت بده

@GooYeshEnglishAcademy
875 0 ~اعضا: 5,660
توضیحات: " زکـات علم، نشـر آن است.. ”
سوالات زبان خود را به ID زیر ارسال نمایید و پاسخ بگیرید
@gooyesh_academy
صفائیه/بلوار نیایش/داخل کوی ۳
تلفن اختصاصی مشاره:
۰۲۵-۳۷۱۰۰
کاربرد اصطلاحات
واژگان
دستورزبان
جملات کاربردی
آیلتس/تافل دکتری/ترجمه
EPT
MSRT

کانال های مرتبط

بیشتر
انگلیسی را قورت بده

انگلیسی را قورت بده

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی رو قورت بده

انگلیسی رو قورت بده

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی را زیبا بیاموز

انگلیسی را زیبا بیاموز

i اطلاعات کامل کانال
انگلیسی رو قورت بده

انگلیسی رو قورت بده

i اطلاعات کامل کانال
فرانسه رو قورت بده

فرانسه رو قورت بده

i اطلاعات کامل کانال
زبان انگلیسی مترجمین اشراق

زبان انگلیسی مترجمین اشراق

i اطلاعات کامل کانال
مدرسان انگلیسی و فرانسه

مدرسان انگلیسی و فرانسه

i اطلاعات کامل کانال